Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden

Op het gebruik en/of de raadpleging van deze website zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Door het gebruiken en/of raadplegen van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het hieronder bepaalde.

1. Doel en aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken rondom de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Voor vragen, aanvullende informatie of advies over onderwerpen die de gezondheid aangaan dienen gebruikers van deze website contact op te nemen met hun arts.

Takeda Nederland bv spant zich in redelijkheid in om correcte, actuele informatie op te nemen, maar biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid ervan.

Noch Takeda Nederland bv noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, vervaardigen of leveren van deze website, is aansprakelijk voor eventuele directe schade, bijkomende schade, gevolgschade, indirecte schade of schadevergoeding (als straf) ontstaan door de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de website of eventuele fouten of omissies in de inhoud ervan.

Via de hyperlinks op deze website is toegang te verkrijgen tot andere websites, die niet voortdurend worden gecontroleerd door Takeda Nederland bv. Takeda Nederland bv kan dan ook geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor hetzij de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van doch niet uitsluitend de hyperlinks, hetzij wijzigingen en herziene informatie die zich hierop bevinden. Hyperlinks worden aan bezoekers geboden voor het gemak. Opname ervan op deze website betekent dan ook in geen geval dat Takeda Nederland bv het eens is met de desbetreffende websites of dat het deze financieel steunt. Meer in het bijzonder is het mogelijk dat de informatie op de gelinkte websites niet voldoet aan de geldende wetgeving inzake reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en geven de hierin kenbaar gemaakte meningen niet noodzakelijkerwijs die van Takeda Nederland bv. weer, noch worden deze meningen noodzakelijkerwijs gedeeld.

Informatie is onderhevig aan verandering. Takeda Nederland bv kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen ontstaan door veranderingen of wijzigingen in informatie die op deze website is opgenomen, en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die de computer van de gebruiker of andere eigendommen kunnen besmetten, voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Takeda Nederland bv is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te herzien.

2. Intellectuele eigendom

Deze website, met inbegrip van de inhoud, vormgeving, tekst, grafische voorstellingen en afbeeldingen, is het uitsluitende eigendom van Takeda Nederland bv. Ongeautoriseerd gebruik hiervan is dan ook streng verboden. Alle op deze website vermelde handelsmerken, logo’s, tekens en dienstmerken zijn wettig gedeponeerde handelsmerken dan wel niet-gedeponeerde handelsmerken van Takeda Nederland bv. Niets in deze Algemene voorwaarden of op deze website mag worden uitgelegd als het geven van een licentierecht of enig ander recht op de intellectuele eigendom van de Takeda Nederland bv.

3. User content

Bezoeken aan deze website kunnen louter voor statistische doeleinden worden geregistreerd teneinde de continuïteit van de dienst en de voortdurende verbetering van de website te waarborgen.

4. Privacy

Vrijwillig overlegde persoonlijke gegevens aan de hand waarvan de bezoeker kan worden geïdentificeerd, worden veilig bewaard en alleen intern in anonieme vorm gebruikt binnen Takeda Nederland bv en verwerkt in overeenstemming met het doel, waarvoor zij worden verstrekt. Deze gegevens worden niet verkocht, gedeeld of anderszins verspreid buiten Takeda Nederland bv. Takeda Nederland heeft zelf geen toegang tot de genoemde persoonsgegevens, een derde partij zorgt voor de veilige verwerking van deze gegevens en verstuurt in opdracht van Takeda mailings uit. Als de gebruiker persoonlijke contactinformatie (zoals e-mailadres) verschaft ten behoeve van sectie 5 van dit document – “Contact” – dan zullen deze gegevens worden verwerkt conform de ‘Informatieve Note on Privacy’. De persoonlijke contact informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de in deze Note omschreven doeleinden.

5. Informatie als voorbeeld

Informatie op deze site wordt verstrekt als voorbeeld. Takeda geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud. Takeda aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan. Takeda garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud van deze site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom van Takeda of haar dochterondernemingen zijn.

6. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands rechts van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

7. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de website of de inhoud ervan, kunt u contact opnemen met:

Takeda Nederland bv
Postbus 31
2130 AA Hoofddorp
nl.info@takeda.com